Sila myšlienky v betóne

Laboratórium

Naše skúšobné laboratórium ponúka služby v oblasti skúšania betónov a ich zložiek. Skúšobné laboratórium je akreditované podľa normy STN EN ISO/IEC 17025 a väčšinu z ponúkaných skúšok vykonáva ako akreditované. Osvedčenie o akreditácii a zoznam akreditovaných skúšok nájdete v sekcii certifikáty.

Pozrieť certifikáty

Pre čo najefektívnejšie zabezpečenie požiadaviek našich zákazníkov na celom Slovensku poskytuje Skúšobné laboratórium svoje služby prostredníctvom troch pracovísk:

 

Obráťte sa na náš tím a poraďte sa o možnostiach a podmienkach využitia služieb Skúšobného laboratória v rámci vášho projektu. Profesionálny projekt s profesionálnym prístupom.

Náš tím

 

Skúšobné laboratórium zabezpečuje nasledovné činnosti:

 • odber betónu, skúšky čerstvého betónu a výrobu skúšobných telies priamo vo výrobni betónu či prefabrikátov, ale aj priamo na stavbe,

 • plánované skúšky typu betónov pre výrobne betónov a prefabrikátov,

 • plánované skúšky betónov pre zhotoviteľov stavieb, ktorí betónové konštrukcie zhotovujú,

 • skúšky typu betónov pre výrobcov,

 • plánované skúšky a skúšky typu betónov a výrobkov pre výrobne betónových výrobkov,

 • skúšky pre vstupnú kontrolu surovín, používané výrobcom pri výrobe betónu,

 • skúšky pre overenie rôznych vlastností betónov (napr. pevnosť v tlaku, pevnosť v ťahu pri ohybe, pevnosť v priečnom ťahu, maximálny priesak, nasiakavosť, mrazuvzdornosť a pod.),

 • výrobno-kontrolné skúšky kameniva pre výrobne kameniva,

 • optimalizácie zloženia kameniva pre bežné alebo špeciálne betóny a zmesi, napr. vysokohodnotné betóny, vodotesné betóny, cestné betóny, CBGM – cementom stmelené zmesi a podobne,

 • na požiadanie dozor pri náročných akciách pri výrobe betónu a betónovaní,

 • overovanie nových technológií v podmienkach Skúšobného laboratória, ale aj v podmienkach výroby priamo u zákazníka,

 • poradenstvo a pomoc pri riešení problémov s betónom vzniknutých priamo vo výrobni alebo na stavbe,

 • informácie o vydaných nových normách a zmenách oproti doteraz platným normám.

 

Oboznámte sa s rozsahom skúšok vykonávaných na našich pracoviskách:

Skúšky zatvrdnutého betónu
pevnosť betónu v tlaku STN EN 12390-3: 2010
pevnosť betónu v ťahu pri ohybe a tlaku na zlomkoch STN EN 12390-5: 2011
STN 73 1317: 1986
pevnosť betónu v tlaku na kocke nedeštruktívne Schmidtovým tvrdomerom a deštruktívne STN 73 1373: 1981
pevnosť v tlaku na konštrukcii nedeštruktívna Schmidtovým tvrdomerom STN 73 1373: 1981
pevnosť betónu v tlaku na valčekoch odobratých z konštrukcie STN EN 12390-3: 2010
STN EN 12504-1: 2010
maximálny priesak betónu STN EN 12390-8: 2011
nasiakavosť betónu STN 73 1316: 1989
mrazuvzdornosť betónu – automaticky STN 73 1322: 1968
odolnosť betónu voči vode a chemickým rozmrazovacím látkam – automaticky STN 73 1326: 1984
objemová hmotnosť zatvrdnutého betónu na skúšobných telesách STN EN 12390-7: 2011
objemová hmotnosť, nasiakavosť, homogenita, hutnosť cestného betónu na telesách odobratých z konštrukcie STN 73 6172: 1995
Skúšky cementom stmelených zmesí
odber CBGM a výroba skúšobných telies metódou Proctor, priemer valcov 100 mm STN EN 13286-50: 2007
odber CBGM a výroba skúšobných telies metódou Proctor, priemer valcov 150 mm STN EN 13286-50: 2007
pevnosť v tlaku CBGM STN EN 13286-41: 2007
Skúšky čerstvého betónu
obsah vzduchu v čerstvom betóne tlakomernou metódou STN EN 12350-7: 2011
konzistencia čerstvého betónu – skúška sadnutím STN EN 12350-2: 2010
konzistencia čerstvého betónu – skúška rozliatím STN EN 12350-5: 2010
konzistencia čerstvého betónu – skúška zhutniteľnosti STN EN 12350-4: 2010
konzistencia čerstvého samozhutniteľného betónu skúška rozliatím kužeľa – bez striasania STN EN 12350-8: 2011
konzistencia čerstvého samozhutniteľného betónu skúška V-lievikom STN EN 12350-9: 2011
konzistencia čerstvého samozhutniteľného betónu skúška v L-forme STN EN 12350-10: 2011
konzistencia čerstvého samozhutniteľného betónu skúška segregácie na site STN EN 12350-11: 2011
konzistencia čerstvého samozhutniteľného betónu skúška J-Ring STN EN 12350-12: 2011
objemová hmotnosť čerstvého betónu STN EN 12350-6: 2011
odber čerstvého betónu a výroba skúšobných telies (kocky, trámce, valce) STN EN 12350-1: 2010
skutočný vodný súčiniteľ sušením čerstvého betónu ÖNORM B3302: 2002
výroba betónu v laboratóriu STN EN 12350-1: 2010
Skúšky betónových výrobkov
betónové dlažobné tvarovky – pevnosť v priečnom ťahu STN EN 1338: 2004, príloha F
betónová dlažba – pevnosť v ťahu pri ohybe STN EN 1339: 2004, príloha F
betónové obrubníky – pevnosť v ťahu pri ohybe STN EN 1340: 2004, príloha F
betónové výrobky – celková nasiakavosť vodou STN EN 1338, 1339, 1340: 2004, príloha E
betónové výrobky – odolnosti proti mrazu a rozmrazovacím soliam STN EN 1338, 1339, 1340: 2004, príloha F
murovacie prvky – pevnosť v tlaku STN EN 772-1: 2011
murovacie prvky – vzhľad, rozmery, rovinnosť, hrúbka obvodového rebra STN EN 772-13: 2001
STN EN 772-16: 2011
STN EN 772-20: 2001
murovacie prvky – nasiakavosť vzlínaním STN EN 772-11: 2011
murovacie prvky – hrubá objemová hmotnosť STN EN 772-13: 2001
debniace tvarovky – pevnosť v ťahu pri ohybe bočných stien STN EN 15435: 2009, príloha B
Skúšky kameniva
optimalizácia kameniva pre výrobu betónu alebo zmesi STN EN 206 + NA
príslušná STN
zrnitosť kameniva STN EN 933-1: 2012
obsah jemných zŕn kameniva STN EN 933-1: 2012
organické látky v kamenive – obsah humusu STN EN 1744-1: 2013
tvar hrubého kameniva – tvarový index STN EN 933-4: 2008
sypná hmotnosť kameniva STN EN 1097-3: 2002
objemová hmotnosť kameniva STN EN 1097-6: 2014
nasiakavosť kameniva STN EN 1097-6: 2014
obsah vody v kamenive sušením vo vetranej sušiarni STN EN 1097-5: 2008
odolnosť kameniva proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu nasiakavosťou STN EN 1097-6: 2008, kap.7 príloha E
odber vzorky kameniva STN EN 932-1: 1999
STN EN 932-2: 2002
hlinitosť usadzovaním STN 72 1173: 1967
Skúšky cementu
pevnosť v tlaku a ťahu pri ohybe cementu STN EN 196-1: 2005
objemová stálosť cementu – Le Chatelier STN EN 196-3 + A1: 2009
čas tuhnutia cementu STN EN 196-3 + A1: 2009
normálna hustota cementovej kaše STN EN 196-3 + A1: 2009
Skúšky prímesí do betónov
index účinnosti popolčeka do betónu STN EN 450-1 + A1: 2008
STN EN 196-1: 2005
jemnosť popolčeka do betónu mokrým preosievaním STN EN 451-2: 1997
objemová stálosť popolčeka do betónu – Le Chatelier STN EN 196-3 + A1: 2009
Skúšky prísad do betónov a mált
tekuté prísady – základné skúšky STN EN 480-8: 1998
ISO 758: 1976

Obráťte sa na nás s vašimi požiadavkami a kontaktuje našich pracovníkov. Poradíme vám a v oblasti skúšobníctva vám pomôžeme vybrať optimálne riešenie pre váš projekt. Profesionálny projekt s profesionálnym prístupom.

Náš tím